💡 Công suất: 1.676,4 kWp

📡 Ngày vận hành: 26/07/2020