💡 Công suất: 330,24 kWp

📡 Ngày vận hành: 29/06/2020