💡 Công suất: 548,68 kWp

📡 Ngày vận hành: 29/06/2020