💡 Công suất: 557,28 kWp

📡 Ngày vận hành: 24/04/2020