📍Xưởng YN Việt Nam

💡Công suất: 558,8 kWp
📡Ngày vận hành: 12/10/2020

📍Xưởng YUJIN

💡Công suất: 558,8  kWp
📡Ngày vận hành: 24/08/2020

📍Xưởng XUXIN

💡Công suất: 558,8  kWp
📡Ngày vận hành: 12/10/2020

📍Xưởng MINHHAO

💡Công suất: 558,8 kWp
📡Ngày vận hành: 12/10/2020

📍Xưởng Hồng Vận Phát

💡Công suất: 558,8 kWp
📡Ngày vận hành: 12/10/2020