💡 Công suất: 425,04 kWp

📡 Ngày vận hành: 26/07/2020