💡 Công suất: 997,89 kWp

📡 Ngày vận hành:  tháng 01 - 2020