💡 Công suất: 998,58 kWp

📡 Ngày vận hành: tháng 04 - 2020