💡 Công suất: 373,92 kWp

📡 Ngày vận hành: tháng 11 - 2019